Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

LM Group Oy Y-tunnus: 3204678-3, Alppikatu 5, 00530 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ

Mikko Vallinkoski

044 254 5939 info@kesajetti.fi

REKISTERÖIDYT HENKILÖT

LM Group Oy / Kesäjetti vesijettivuokraamon asiakkaat ja kumppanit, sekä potentiaaliset asiakkaat ja näiden edustaja

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE KÄSITTELYLLE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vesijettivuokrauspalvelun ja asiakassuhteen luotettava sekä joustava hoitaminen. Asiakastietojen ylläpito perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Sopimussuhde katsotaan syntyneeksi varaustilanteessa tai viimeistään vuokrasopimuksen teon yhteydessä.

 

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin* hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. 
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi 
 • Kanta-asiakasohjelman toteuttaminen 
 • Vesijettivuokrauspalvelun jatkuva kehittäminen ja uusien palveluiden tarjoamisen toteuttaminen 
 • Asiakaspalvelun laadun seuraaminen ja jatkuva parantaminen 
 • Tiedonanto ja yhteistyö viranomaisten kanssa tietosuoja-asetuksessa tai muussa lainsäädännössä määritellyissä tilanteissa

Asiakasrekisterin asiakastietoja säilytetään kolme vuotta viimeisestä tapahtumasta. Mikäli asiakkaalla ja LM Group Oy:llä on tai on ollut sopimus, tietoja säilytetään kuusi vuotta sekä kuluva vuosi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

REKISTERÖIDYSTÄ VOIDAAN TALLENTAA MUUN MUASSA SEURAAVANLAISIA TIETOJA: 

  • Henkilön perustiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilöturvatunnus, passin numero, ajokorttinumero 
  • Henkilön yrityksen tiedot: Organisaatio sekä rooli organisaatiossa, yrityksen perus- ja laskutusosoitteet, mikäli liittyvät kyseiseen palvelutapahtumaan 
  • Tarjouspyyntö-, varaus-, vuokraus- ja maksuhistoria 
  • Palveluiden käyttö- ja ostotiedot
  • Palveluun liittyvää muuta tietoa, kuten ajankohdat, mahdolliset toiveet vuokraukseen liittyen, kuljettajatiedot, vuokraajan yhteystiedot, luottokorttitiedot, vuokraussopimuksen numero 
  • Markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa ja automaattipalvelut, mukaan lukien asiakaspalvelutapahtuman taltiointi 
  • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, lisäpalvelutarpeet, tai muut vastaavat tiedot. 
  • Mahdolliset vaurio- ja rikemaksutapahtumat 
  • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja 
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvä lähde. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Mahdollinen manuaalinen aineisto käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Aineistojen arkisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

 

TARKASTUSOIKEUS

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa asiakastietorekisteriin tallennetut tietonsa. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä info@kesajetti.fi osoitteeseen tai pyytämällä toimipisteestä yhteydenottolomake. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja pyynnön tekijä tunnistetaan asiakaspisteessä kuvallisen henkilökortin avulla. Rekisteriin tallennetut tiedot toimitetaan asiakkaalle tietoturvallisella tavalla. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Huomioitavaa on, että asiakaspalvelutilanteessa tarkistetaan rekisteröidyn yhteystiedot.

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

 

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin virheellistä tietoa, on hänellä oikeus vaatia tietojen korjaamista. Mikäli asiakasrekisterin virheellinen yhteystieto huomataan varaus- tai vuokraustilanteessa, korjaus voidaan suorittaa asiakaspalvelun toimesta. Mikäli halutaan korjata muuta mahdollista tietoa, pyyntö tehdään kirjallisena yhteydenottolomakkeella.

 

OIKEUS KIELTÄÄ TAI RAJOITTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä info@kesajetti.fi osoitteeseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja pyynnön tekijä tunnistetaan asiakaspisteessä kuvallisen henkilökortin avulla. Pyyntö ”tulla unohdetuksi” voidaan evätä joko kokonaan tai osittain tietojen säilyttämiseen liittyvien lakisääteisistä velvollisuuksien vuoksi (Kirjanpitolaki)

 

REKISTERÖIDYN OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

 

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.