Vesiliikennelain 5 §:n mukaan vesikulkuneuvon käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Vesiliikennelain mukaiset velvoitteet koskevat kaikkien vesikulkuneuvojen käyttäjiä kaikilla vesialueilla – myös kielto- ja rajoitusalueiden ulkopuolisilla vesialueilla – ja ne ovat voimassa kaiken aikaa. Vesikulkuneuvolla liikkujien tulisi siten aina ottaa huomioon muu vesiliikenne ja muut vesistön käyttäjät sekä ympäristö. Tämän velvollisuuden tahallisessa tai huolimattomuudessa tehdyssä laiminlyönnissä on kysymys vesiliikennerikoksesta ja sen seuraamuksena on sakko. Vesikulkuneuvojen käyttämistä vesialueella valvoo poliisi ja rajavartiolaitos, joilla on mahdollisuus puuttua häiritsevään vesiliikenteeseen välittömästi. Valvovien viranomaisten tehtävänä on valvoa vesiliikennelain mukaisten sääntöjen noudattamista, ja tätä sääntelymekanismia on pidettävä ensisijaisena keinona asianmukaisen vesiliikennekäyttäytymisen turvaamiseksi.